تحقیق و توسعه

JAROOBS تمرکز زیادی بر تحقیق و توسعه دارد. افزايش رقابت و انگيزه بقاء، بسياري از سازمانها را برآن داشته كه فعاليتهاي خود را بر توليدات اساسي و توانمنديهاي محوري متمركز كنند كه اين امر مستلزم سرمايه گذاري در تحقيقات و ايجاد نوآوريهاي تكنولوژيك ميباشد.ما به طور منظم تحقیقات و تحولات خود را در مجلات و نشریه های مشهور به چاپ می رسانیم و همچنین ای خدمات را به دانشجویان وشرکت ها ارائه میکنیم

ثبت نام
پروفایل