آموزش نرم افزار

با توجه به اینكه امروزه بسیاری از صنایع زیر چتر عظیم خود صنایع را تحت پوشش خود قرار داده است ، مهارت در این فن آوری برای دانشجویان و متخصصان را اجباری كرده است. اگرچه امروزه دانشگاه ها و موسسات مهندسی آموزش های با کیفیتی را ارائه می دهند ، دانشجویان برای کار به عنوان کارمندان مولد در یک صنعت باید بر مهارت CAD مربوط تسلط داشته باشند. ما میزبان دوره های مختلف ، گواهینامه ها ، کمک به کارگزاران و ابزارهای برنامه ریزی شغلی هستیم و وقتی صحبت از آموزش می شود ، مهندسان ما 15 سال تجربه طراحی برای کمک به شما در پروژه ها و همچنین آموزش نرم افزار دارند.

نمایندگی

نمونه گواهینامه :

پروفایل